Procedury organizacji pracy w ZPO

Organizacja pracy w ZPO w Woli Kalinowskiej podczas pandemii COVID 19- wprowadza się następujące procedury:

I. Procedura przyprowadzania /przyjścia dziecka do szkoły

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 2. Rodzice przyprowadzają dzieci do głównego wejścia do budynku Zespołu. Rodzice i dzieci mają mieć maseczkę /obowiązek zasłaniania nosa i ust/.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Do szkoły mogą być przyprowadzane/mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11.  Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 12.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 13. Uczniowie do placówki nie przynoszą żadnych niepotrzebnych rzeczy.
 14. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
 15. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ucznia termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

II Procedura organizacji opieki w szkole

 1. Po przyjściu ucznia do szkoły należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.
 2. Z sali zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min
 10. Uczniowie klas 4- 8  podczas przerw przebywając na korytarzu mają obowiązek noszenia maseczek.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość
 13. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 14. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, itd. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 17. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
 18. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 19. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

III Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub personelu szkoły w tym zachorowania na COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły
 2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień sala lekcyjna) służące do odizolowania ucznia , u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 3. W przypadku ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie gminy wiąże się z dostosowaniem do zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Pobierz oświadczenie rodzica