Informacja na temat projektu pn. „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”

Gmina Sułoszowa rozpoczyna realizację projektu pn.  „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa ”

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2022 r., czyli przez dwa lata szkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu na realizację zadań w projekcie to kwota 1.741.335,24 zł z czego 1.423.485,24 zł to środki finansowe dotacji pozyskanej przez naszą Gminę, a pozostała kwota to niepieniężny wkład własny.

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sułoszowa kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Wszystko to pozwoli na zwiększenie jakości procesu nauczania ogólnego w szkołach objętych projektem.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć dodatkowych (rozwijających – warsztatowych, wyrównawczych), szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczyciela, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesne narzędzia TIK, wspomagające proces nauczania oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje również organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz stworzenie międzyszkolnej pracowni komputerowej. 

Dzięki realizacji projektu powstanie jedna nowa międzyszkolna pracownia komputerowa do robotyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułoszowej.

Szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe oraz pracownie do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, fizyka, geografia i chemia) oraz pracownie logopedyczne i na terapię pedagogiczną.

Szkoły zostaną wyposażone również w nowoczesne monitory multimedialne.

Grupą docelową projektu są uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułoszowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży, Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

W ramach projektu zaplanowano realizację dla uczniów zajęć rozwijających – warsztaty, wyrównawczych i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj.. matematycznych, przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, fizyka, geografia i chemia – praca metoda doświadczenia i eksperymentu), języka angielskiego, języka niemieckiego, informatycznych, doradztwa zawodowego – podstawy przedsiębiorczości (indywidualne), warsztatów teatralnych, koła szachowego, mnemotechniki, indywidualnych zajęć logopedycznych, indywidualnych zajęć matematyczno-przyrodniczych, terapii pedagogicznej, zajęć dla ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością, również zajęć w terenie w formie wyjazdów edukacyjnych.

W ramach głównych zadań zaplanowana jest również organizacja jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie (w roku 2021, 2022), Akademii Żakowskiej w Krakowie (w roku 2021) i Ogrodu Botanicznego w Krakowie (w roku 2021, 2022), podczas których uczniowie będą rozwijać umiejętność myślenia logicznego i wykorzystania nabytej wcześniej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów. Dzięki wycieczkom uczniowie poznają autentyczne zjawiska i procesy występujące w przyrodzie i lepiej będą przyswajały poznany materiał z programu, nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Wyjazdy edukacyjne wpłyną korzystnie na podniesienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci.

Natomiast nauczyciele czterech szkół podstawowych będą mogli podnieść swoje umiejętności w ramach szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych i indywidualizacji procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewidziano dla nich następujące szkolenia:

1) w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej:

 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD,
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE,
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 • Grywalizacja w szkole – nowe możliwości w uczeniu i nauczaniu;

2) w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułoszowej:

 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD,
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 • Grywalizacja w szkole – nowe możliwości w uczeniu i nauczaniu,
 • Projektowanie ćwiczeń interaktywnych i gier na tablice, tablety i telefony,
 • Grafika komputerowa,
 • Robotyka w szkole,
 • Opiekun kola szachowego;

3) w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej:

 • Zastosowanie narzędzi TIK w procesie edukacji,
 • Metody i formy pracy z dziećmi z dysfunkcjami,
 • Let’s play grammar Kids – Let’s play Grammar Teens,
 • Zabawy do myślenia – metoda wspierania rozwoju dzieci poprzez działania twórcze;

4) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielmoży:

 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 • Grywalizacja w szkole.

Zadania, jak i wszelkie działania podjęte w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jak również zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w dniach 21-25 września 2020 r. na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie w w/w szkoły.

Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji: 

 • Poradnik

https://www.pois.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf

 • Agenda

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf

 • Wytyczne zasady równości szans i płci

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf