Powrót do szkoły klas IV-VIII

Powrót do szkoły klas IV-VIII

Po przyjściu do szkoły uczeń ma mierzoną temperaturą oraz dezynfekuje ręce, a następnie idzie do szatni szkolnej i bezpośrednio do sali lekcyjnej, gdzie będzie miał lekcje ze swoją klasą.

2.Utrzymany pozostaje reżim sanitarny na terenie Szkoły m.in.:

•do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi,

•rodzice / prawni opiekunowie uczniów szkoły nie mają wstępu na teren szkoły,

•w przestrzeniach wspólnych budynku obowiązuje zakrywanie nosa i ust,

•wzmożone działania higieniczne: mycie rąk, dezynfekcja, wietrzenie pomieszczeń,

3.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

4.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. roku. Magdalena Szlachta

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej